Aby czyściec był pusty

Często słyszy się, że odpust można uzyskać pod zwykłymi warunkami. Tekst ten ma za zadanie przybliżyć owe „zwykłe warunki” tak, abyśmy mogli rzeczywiście uzyskiwać odpusty za siebie i za dusze w czyśćcu cierpiące. Aby uzyskać odpust należy: 1. być ochrzczonym, 2. nie być ekskomunikowanym (przypomnijmy, że ekskomunika nie musi być przez nikogo ogłoszona jak np. przy aborcji. Ekskomunikowany nie może sprawować/przyjmować sakramentów, może mieć udział w sakramentaliach), 3. być … Czytaj dalej Aby czyściec był pusty

Miserere mei

Gdy Jezus razem z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. Ten słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną”. Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: „Synu Dawida, ulituj się nade mną”. Jezus przystanął i rzekł: „Zawołajcie go”. I przywołali niewidomego, mówiąc mu: „Bądź dobrej myśli, … Czytaj dalej Miserere mei

Nescitis quid petatis

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, zbliżyli się do Jezusa i rzekli: „Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy”. On ich zapytał: „Co chcecie, żebym wam uczynił?” Rzekli Mu: „Użycz nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twej stronie”. Jezus im odparł: „Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?” … Czytaj dalej Nescitis quid petatis

Christus vincit, regnat, imperat

1. Ogólny zarys relacji Państwo – Kościół zarysowałem w tekście Sicut in caelo et in terra. Dla pewnego porządku przypomnę kilka cytatów: a. ?Koniecz­ność roz­działu pań­stwa od Kościoła jest abso­lut­nie fał­szywą tezą, bar­dzo szko­dli­wym błę­dem” (Pius X, Vehe­men­ter nos). b. ?Kró­lew­ska funk­cja musi zabez­pie­czać dobre życie ludu zgod­nie z tym, co jest mu nie­zbędne do osią­gnię­cia nie­biań­skiego szczę­ścia” (Tomasz z Akwinu, De regi­mine … Czytaj dalej Christus vincit, regnat, imperat

Dilexit eum

Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” Jezus mu rzekł: „Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: ?Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę?”. On Mu rzekł: „Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości”. Wtedy … Czytaj dalej Dilexit eum